perjantaina, maaliskuuta 31, 2006

Kehityskeskustelututkimus ja sen kysymykset

Kehityskeskustelututkimus tehtiin kehityskeskustelupalautteen kysymyssarjalla. Kehityskeskustelupalautteessa on 61 väittämätyyppistä kysymystä ja neljä avointa kysymystä. Tutkimuksessa käytetyssä versiossa oli lisäksi mukana ns. kriteerikysymyksiä, joiden avulla halutiin saada tietoa esimiehen ja alaisen yhteistyösuhteesta, esimiehen johtamistavasta ja alaisen tyytyväisyydestä omaan organisaatioonsa.

Taustatietoina kysyttiin mm. organisaation tyyppi, vastaajan asema organisaatiossa, tehtävä, ikä sekä oma ja esimiehen sukupuoli. Kehityskeskustelutilanteesta selvitettiin mm. nykyisen esimiehen kanssa käytyjen kehityskeskustelujen määrä, paljonko viimeksi käytyyn keskusteluun käytettiin aikaa, valmistautumiseen käytetty aika, minkälaista lomaketta tai runkoa käytettiin keskustelun tukena sekä mitä palkkauksen käsittelystä oli sovittu ennen kehityskeskustelua.

Arviointiasteikko oli 1...7 ja sen ääripäät oli määritelty Paljon parannettavaa (1) ... Erittäin hyvin/hyvä (7).

Mitä mieltä olet kysymyssarjasta? Puuttuuko siitä jotain kehityskeskustelun toteutustavan tai tuloksellisuuden arvioinnin kannalta oleellisia kysymyksiä? Onko siinä mukana epäoleellisia tai turhia kysymyksiä? Mitkä ovat kehityskeskustelun a) toteutustavan ja b) tulosten arvioinnin kannalta 5…10 tärkeintä kysymystä?

Kehityskeskustelun toteutustapaa ja toimivuutta koskevat kysymykset

1. Keskusteluilmapiiri oli avoin
2. Keskusteluun oli varattu riittävästi aikaa
3. Keskustelutilanteessa esimieheni kuunteli minua
4. Käsiteltiin riittävästi miten olen saavuttanut kanssani sovitut tavoitteet ja suoriutunut tehtävistäni
5. Käsiteltiin riittävästi mitkä ovat tehtäväni, tavoitteeni ja toimintasuunnitelmani lähitulevaisuudessa
6. Käsiteltiin riittävästi työni ja tehtäväkenttäni kehittämistä pidemmällä aikajänteellä
7. Käsiteltiin riittävästi toimintaedellytysteni kehittämistä
8. Käsiteltiin riittävästi koulutus- ja kehittämistarpeitani
9. Käsiteltiin riittävästi miten olen onnistunut itseni kehittämisessä ja uuden oppimisessa menneen kauden aikana
10. Käsiteltiin riittävästi keskinäisen yhteistyömme toimivuutta
11. Esimieheni oli itse halukas vastaanottamaan palautetta ja arvosteluakin keskustelun aikana
12. Esimieheni toi avoimesti esille omat näkemyksensä ja mielipiteensä keskustelussa
13. Keskustelun tuloksena minulle muodostui selkeä käsitys siitä, missä asioissa minun pitäisi kehittää omaa osaamistani
14. Keskustelussa keskityttiin oleelliseen
15. Keskustelimme riittävästi siitä, mitä menneen kauden kokemuksista on mahdollista oppia
16. Keskustelun tuloksena tehtiin tarvittavat päätökset
17. Keskustelussa sovittiin aikatauluista ja toimintasuunnitelmista riittävän selkeästi 18. Keskustelun tuloksena minulle rakentui konkreettinen toimintasuunnitelma oman osaamiseni kehittämiseksi
19. Esimieheni on hoitanut oman osuutensa edellisessä keskustelussa sovituista asioista
20. Esimieheni selosti keskustelussa myös organisaation kokonaistilannetta ja -tavoitteita
21. Käsittelimme keskustelussa riittävästi myös sitä, miltä nykyinen työni ja työtilanteeni minusta tuntuu
22. Esimieheni selosti keskustelussa myös osastomme/ yksikkömme kokonaistilannetta ja –tavoitteita
23. Esimieheni arvioi suorituksiani oikeudenmukaisesti (otti huomioon myös olosuhteet)
24. Keskustelussa tarkasteltiin työyhteisön/tiimin jäsenten keskinäisen yhteistyön, ilmapiirin ja toimintatapojen kehittämistä
25. Keskustelussa käsiteltiin palkkausta ja sen perusteita riittävän konkreettisesti
26. Keskustelussa sovittiin, mitä minä voin tehdä työyhteisön/tiimin ilmapiirin ja jäsenten keskinäisen yhteistyön parantamiseksi
27. Esimieheni kiitti hyvistä suorituksista
28. Keskustelussa sovittiin, miten minä otan laatuasiat ja laadun kehittämisen huomioon omassa työssäni ja toiminnassani
29. Päätöksiä tehtäessä esimieheni otti minun näkemykseni huomioon
30. Keskustelussa sovittiin, miten minä otan asiakaslähtöisyyden huomioon työssäni ja toiminnassani
31. Samoista asioista keskustellaan riittävästi myös varsinaisten kehityskeskustelujen välillä
32. Keskustelussa tarkasteltiin organisaation arvoja ja niiden vaikutusta alaisen työhön ja toimintaan
33. Keskustelussa sovittiin suunnitelmien toteutumisen seurannasta riittävän selkeästi
34. Keskustelussa sovittiin, millä perusteella minun suoriutumistani ja onnistumistani työssäni arvioidaan tulevan kauden aikana
35. Esimieheni kanssa uskaltaa ottaa myös ongelmat esille
36. Keskustelussa sovittiin, miten menneen kauden kokemuksista opitut asiat hyödynnetään käytännössä
37. Esimieheni otti keskustelussa esille myös huonot suoritukseni ja antoi niistä palautetta
38. Minun oli helppo tuoda omat ideat ja ehdotukset esiin keskustelun aikana
39. Esimieheni varmisti keskustelun häiriöttömyyden
40. Keskustelussa sovittujen asioiden toteutusta seurataan keskustelun jälkeen
41. Keskustelussa käsiteltiin esimieheni johtamistavan vahvuuksia, heikkouksia ja kehittämistarpeita
42. Esimies oli kiinnostunut minusta myös ihmisenä
43. Esimieheni antoi etukäteen riittävät ohjeet siitä, miten minun kannattaisi valmistautua keskusteluun
44. Keskustelu antoi minulle uusia ideoita ja näkökulmia ja auttoi oppimaan uutta
45. Keskustelussa sovitut asiat, suunnitelmat, aikataulut jne. kirjattiin molempien käyttöön
46. Minulla on nyt selkeä käsitys suunnittelu- ja kehityskeskustelun tarkoituksesta ja tavoitteista
47. Käytössämme olevan kehityskeskustelulomakkeen käyttö-kelpoisuus keskustelun tukena (valmistautuminen ja läpivienti)
48. Esimieheni oli valmistautunut keskusteluun hyvin
49. Olin itse valmistautunut keskusteluun hyvin
50. Hoidin itse osuuteni keskustelun aikana hyvin
51. Keskustelut on rytmitetty oikein suunnittelu- ja budjetointikäytäntömme kanssa
52. Kokonaisuutena viimeksi käymämme kehityskeskustelu oli onnistunut
53. Yleisesti ottaen välittömän esimiehen kanssa käydyt hyvin valmistellut kehityskeskustelut ovat tarpeellisia
54. Viimeksi käymämme kehityskeskustelu auttoi minua ymmärtämään, miten minun työni ja tavoitteeni liittyvät yrityksen kokonaistavoitteisiin
55. Keskustelussa käsiteltiin riittävästi työtilannettani ja jaksamistani
56. Keskustelussa tehty suoritusteni arviointi perustui ennalta sovittuihin selkeisiin kriteereihin

57. Esimieheni oli kiinnostunut keskustelemaan myös minulle tärkeistä asioista
58. Keskustelun tuloksena minulle muodostui käsitys siitä, minkä asioiden osaaminen (mitkä kompetenssit) ovat tärkeitä minun työssäni
59. Ennen kehityskeskustelua esimies kävi kanssani läpi kehityskeskustelun tarkoituksen, tavoitteet ja toteutustavan
60. Ennen kehityskeskustelua esimies antoi minulle riittävästi tietoja kokonaistavoitteista, toimintasuunnitelmista, budjeteista ja muista työhöni vaikuttavista asioista
61. Keskustelun lopuksi arvioimme yhdessä keskustelun toteutustapaa

Ns. kriteerikysymyksiä tulosten analysoinnin avuksi
62. Minulla on esimieheni kanssa hyvä yhteistyösuhde
63. Esimieheni arvostaa alaisiaan
64. Esimieheni on kaikin puolin hyvä ihmisten johtaja
65. Esimieheni johdolla ryhmämme saa tuloksia aikaan
66. Suosittelisitko ystävääsi hakemaan yrityksessäsi avoinna olevaa työpaikkaa

Avoimet kysymykset
- Miten toimimalla esimieheni voisi parantaa kehityskeskustelujen laatua ja hyödyllisyyttä
- Miten toimimalla alaiset voisivat parantaa kehityskeskustelujen laatua ja hyödyllisyyttä
- Miten organisaatiomme kehityskeskustelukäytäntöä, lomakkeita ja ohjeita kannattaisi kehittää
- Mitä hyötyä esimiehen kanssa käydyistä kehityskeskusteluista on ollut
Copyrigt Kari Lahti, Psycon Oy

1 Comments:

At keskiviikkona, 05 huhtikuuta, 2006, Anonymous Anonyymi said...

Mielestäni nuo kysymykset, joissa on pitkä rimpsu erilaisia asioita (rinnasteiset kysymykset), kuten
esim. tuo
5. Käsiteltiin riittävästi mitkä ovat tehtäväni, tavoitteeni ja toimintasuunnitelmani lähitulevaisuudessa;

niin mistä tiedät että jos saat vastaukseksi esim. 6, että se koskee kaikkia näitä kohtia? Jos vastaaja onkin mieltä 6 vain siitä, että käsiteltiin riittävästi tehtäviä, mutta esim. tavoitteita ei käsitelty ollenkaan.

 

Lähetä kommentti

<< Home

Creative Commons License
Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimi mainittava-Ei-kaupalliseen käyttöön-Ei jälkiperäisiä teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.